Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

Nanichili
1592 78dd
Reposted fromscorpix scorpix viamalinowowa malinowowa
Nanichili
1561 3230
Reposted fromscorpix scorpix viamalinowowa malinowowa
Nanichili
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamalinowowa malinowowa
Nanichili
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Nanichili
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaegoistka egoistka

September 21 2017

Nanichili
Nanichili
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamalinowowa malinowowa
Nanichili
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods
Nanichili
2560 cef9 500
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods
Nanichili
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viaegoistka egoistka
Nanichili
Nanichili
9722 562c 500
Reposted fromkjuik kjuik viamalinowowa malinowowa
Nanichili
Reposted fromelegy elegy viamalinowowa malinowowa
Nanichili
Reposted fromjasminum jasminum viamalinowowa malinowowa
Nanichili
Reposted fromjustshineon justshineon viamalinowowa malinowowa
Nanichili
Reposted frombluuu bluuu viamalinowowa malinowowa
Nanichili
4284 ec45 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
Nanichili
2487 2034 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl